STATUT
AUTOMOBILKLUBU BYTOWSKIEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Automobilklub Bytowski i jest dalej w przepisach niniejszego Statutu zwane „Klubem”.
2. Klub posiada osobowość prawną.
2a. Klub może tworzyć nowe organizacje lub wstępować do innych organizacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie.
3. Klub jest samorządną organizacją społeczną i opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków. Klub może zatrudniać do wykonywania swoich zadań pracowników.
4. Klub skupia pasjonatów motoryzacji.
5. Klub działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II
Cele Klubu i środki ich realizacji
§ 3

1. Celem Klubu jest:
1) działalność kulturalna w zakresie:
a) popularyzacji motoryzacji, w tym motoryzacji zabytkowej;
b) ochrony zabytkowej motoryzacji;
2) działalność oświatowa w zakresie przekazywania wiedzy o motoryzacji, w tym motoryzacji zabytkowej oraz sportach motorowych;
3) działalność naukowa w zakresie badania motoryzacji, w tym motoryzacji zabytkowej;
4) działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu polegająca na popularyzacji sportów motorowych;
5) działalność w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej polegająca na pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w tym zwłaszcza osobom ze środowiska pasjonatów motoryzacji;
6) integracja środowiska pasjonatów motoryzacji, w tym motoryzacji zabytkowej.
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie:
a) zlotów pasjonatów motoryzacji lub innych form integracji tych osób;
b) wystaw pojazdów zabytkowych;
c) przejazdów pojazdów;
d) wykładów lub paneli dyskusyjnych na temat motoryzacji;
e) konkursów i innych form sprawdzania wiedzy o motoryzacji lub sportach motorowych;
f) konferencji na tematy motoryzacyjne;
g) spotkań z osobami zasłużonymi w dziedzinie motoryzacji;
h) szkoleń z zakresu spraw związanych z motoryzacją, w tym z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
i) innych wydarzeń kulturalnych lub oświatowych związanych z motoryzacją;
j) motoryzacyjnych wydarzeń sportowych;
k) organizowanie akcji charytatywnych lub form pomocy społecznej;
2) wsparcie organizacji o podobnych celach lub udział w organizowanych przez nie formach działalności;
3) rekonstrukcja lub ratowanie pojazdów zabytkowych;
5) nagradzanie osób zasłużonych w dziedzinie motoryzacji;
6) tworzenie lub gromadzenie tekstów kultury związanych z motoryzacją;
7) tworzenie struktur badawczych;
8) prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego;
9) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 4

1. Zarząd uchwala plan pracy Klubu na każdy rok działalności nie później niż do 31 dnia grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan pracy. Zarząd kieruje, w tym pośrednio, realizacją planu pracy.
2. Zarząd składa na zwyczajnym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia sprawozdanie z działalności Klubu w roku poprzedzającym rok, w którym odbywa się to posiedzenie.

Rozdział III
Sekcje Klubu
§ 5

1. Członkowie Klubu działają w przedmiocie realizacji celów Klubu bezpośrednio oraz w ramach jednej z Sekcji Klubu, wymienionych w ust. 2.
2. W ramach Klubu działają następujące Sekcje:
1) Sekcja Pasjonatów Pojazdów Zabytkowych “BYT – CAR”;
2) Sekcja Pasjonatów Sportów Motorowych.
3. Sekcje Klubu istnieją dla zwiększenia efektywności realizacji celów Klubu oraz współpracują w przedmiocie realizacji tych celów.

§ 6

1. Sekcje Klubu składają się z członków Klubu, którzy wyrazili w formie pisemnej wolę przystąpienia do danej Sekcji.
2. Każdy członek zwyczajny Klubu wyraża w formie pisemnej wolę w sprawie, o której mowa w ust. 1, w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia w poczet członków Klubu.

§ 7
1. Zarząd kieruje, w tym pośrednio, działalnością Sekcji.
2. Na czele każdej Sekcji Klubu stoi Koordynator, którym jest:

1) w przypadku Sekcji Pasjonatów Pojazdów Zabytkowych „BYT – CAR” – Wiceprezes Klubu ds. Pojazdów Zabytkowych;
2) w przypadku Sekcji Pasjonatów Pojazdów Motorowych – Wiceprezes Klubu ds. Sportów Motorowych.
3. Zarząd określa zadania Koordynatora.
4. Zarząd może przekazać Koordynatorowi danej Sekcji Klubu kompetencję do decydowania w niektórych sprawach, dotyczących działalności tej Sekcji.
5. Zarząd może, w celu zwiększenia efektywności pracy Sekcji, uchwalić Regulamin działalności danej Sekcji Klubu.

Rozdział IV
Członkowie Klubu
§ 8

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych, w tym Prezesów Honorowych.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która:
1) ukończyła 18 rok życia;
2) złożyła pisemną deklarację członkowską do Zarządu.
2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która:
1) złożyła pisemną deklarację członkowską w sprawie członkostwa wspierającego;
2) zadeklarowała pomoc w realizacji celów Klubu.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba, która w sposób szczególny przyczyniła się do realizacji celów Klubu. Prezesem Honorowym staje się członek honorowy, który pełnił funkcję Prezesa Klubu, z chwilą nadania mu członkostwa honorowego. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie zwyczajni i wspierający są obowiązani uiścić wpisowe, jeśli Walne Zgromadzenie je ustanowiło.
5. Członek wspierający może zostać członkiem zwyczajnym na wniosek, który składa do Zarządu. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały.

§ 10

1. W sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu decyduje Zarząd w ciągu 60 dni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej lub deklaracji członkowskiej w sprawie członkostwa wspierającego.
2. W ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu zawiadamia się o niej pisemnie zainteresowaną osobę. W przypadku podjęcia uchwały, odmawiającej przyjęcia w poczet członków Klubu –  zawiadomienie to powinno zawierać pouczenie o możliwości odwołania się od tej uchwały do Komisji Rewizyjnej, zgodnie z przepisem ust. 3.

3. W przypadku odjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie – zainteresowanej osobie przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej od tej uchwały do Komisji Rewizyjnej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie.
4. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie w ciągu 30 dni od jego wniesienia i zawiadamia pisemnie osobę zainteresowaną o swojej decyzji w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

§ 11
1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) przestrzeganie Statutu Klubu oraz uchwał organów Klubu;
2) angażowanie się w działalność Klubu;
3) dbanie o dobre imię i interesy Klubu;
4) regularne uiszczanie składek członkowskich.
2. Do praw członka zwyczajnego należy:
1) uczestniczenie i głosowanie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia oraz korzystanie z
czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Klubu;
2) składanie skarg, wniosków lub opinii do organów Klubu;
3) korzystanie z innych uprawnień określonych w uchwałach organów Klubu.

§ 12

1. Członek wspierający ma te same prawa i obowiązki, co członek zwyczajny, z wyjątkiem prawa, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 w zakresie głosowania na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Klubu.
2. Osoba prawna uczestniczy w działalności Klubu przez swojego przedstawiciela.
3. Członek honorowy ma te same prawa i obowiązki, co członek zwyczajny, z wyjątkiem obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 4.

§ 13

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) śmierci lub utraty osobowości prawnej, w przypadku członka wspierającego, będącego osobą prawną;
2) złożenia pisemnej deklaracji o wystąpieniu z Klubu do Prezesa Klubu;
3) skreślenia z listy członków Klubu przez Zarząd;
4) utraty zdolności do czynności prawnych – w przypadku członka będącego osobą fizyczną.
2. Ustanie członkostwa, na skutek zdarzeń, o których mowa w ust. 1, stwierdza Zarząd w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, powodującego ustanie członkostwa.
3. Skutek ustania członkostwa następuje z chwilą zaistnienia zdarzenia, powodującego ustanie członkostwa.

§ 14

1. Wobec członka, który nie wypełnia obowiązków członkowskich Zarząd może postanowić o wymierzeniu upomnienia pisemnego, a w przypadku braku zmiany stanu rzeczy w przedmiocie wypełniania obowiązków członkowskich – podjąć decyzję o skreśleniu z listy członków.
2. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 10 ust. 2 – 4, przy czym skreślenie z listy członków następuje w przypadku bezskutecznego upływu terminu na wniesienie odwołania albo nieuwzględnieniu takiego odwołania przez Komisję Rewizyjną.

Rozdział V
Organy Klubu
§ 15

1. Organami Klubu są:
1) Walne Zgromadzenie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata od dnia następującego po dniu, w którym upłynęła kadencja odpowiednio poprzedniego Zarządu i poprzedniej Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zarząd i Komisja Rewizyjna wykonują swoje kompetencje do czasu zebrania się Zarządu i Komisji Rewizyjnej następnej kadencji.
2a. Kadencja Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wybranych w następstwie skrócenia kadencji poprzedniego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej trwa od dnia wyboru.
3. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

§ 16

1. Organy Klubu podejmują decyzje i wybory w formie uchwały, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy członków danego organu uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie – albo w drugim terminie bez względu na liczbę biorących udział członków danego organu uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2 – 3.
2. Organy Klubu mogą postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego. Wówczas organ Klubu powołuje Komisję Skrutacyjną, która przeprowadza głosowania i sporządza protokół z jego przebiegu. W sprawach związanych z głosowaniem tajnym nieuregulowanych przepisami Statutu decyduje organ, który postanowił o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
3. Organy Klubu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenie, mogą podejmować decyzje za pomocą środków komunikacji, w tym elektronicznej lub w trybie korespondencyjnym przy udziale co najmniej połowy członków danego organu uprawnionych do głosowania.

§ 17
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Klubu.
2. Walne Zgromadzenie stanowi ogół członków Klubu.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie oraz nowelizowanie Statutu;
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz określanie liczby
członków Zarządu w danej kadencji;
3) zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
4) decydowanie o udzieleniu absolutorium Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5) decydowanie o tworzeniu lub wstępowaniu do innych organizacji;
6) decydowanie w sprawie nadania członkostwa honorowego;
7) decydowanie w sprawie podjęcia przez Klub działalności gospodarczej;
8) decydowanie o rozwiązaniu Klubu oraz celu przeznaczenia jego majątku;
9) ustanawianie i określanie wysokości składek członkowskich oraz określanie częstotliwości
ich uiszczania w przypadku składek członkowskich okresowych;
10) rozpatruje wnioski Zarządu;
11) podejmowanie decyzji w sprawach, w których nie jest określona właściwość innych
organów.

§ 18

1. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są:
1) zwyczajne;
2) nadzwyczajne.
2. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są protokołowane

§ 19

1. Zwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbywa się raz do roku, nie później niż do końca lutego danego roku.
2. Zwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd, określając jego terminy i porządek obrad.
3. Zarząd zawiadamia o terminach i porządku obrad zwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia nie później niż 7 dni przed jego pierwszym terminem.
4. Zarząd umożliwia członkom Klubu zapoznanie się z dokumentami, będącymi przedmiotem zwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
5. Zwyczajnemu posiedzeniu Walnego Zgromadzenia przewodniczy Sekretarz Klubu, zaś funkcję protokolanta pełni osoba przez niego wyznaczona.
6. Walne Zgromadzenie może postanowić o poszerzeniu porządku obrad zwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

§ 20

1. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 członków Klubu bądź Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzeni odbywa się nie później niż 30 ni od dnia wpłynięcia wniosku.
3. W zakresie nieuregulowanym odmiennie do nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy § 19 ust. 2 – 6.

§ 21
1. Zarząd jest organem kierowniczym Klubu.
2. Zarząd składa się z od 7 do 12 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie spośród członków Klubu, posiadających czynne prawo wyborcze.
2a. Walne Zgromadzenie określa w odrębnej uchwale liczbę członków Zarządu w danej kadencji.
3 Zarząd wybiera i odwołuje spośród siebie Prezesa Klubu, Wiceprezesa Klubu ds. Pojazdów Zabytkowych, Wiceprezesa Klubu ds. Sportów Motorowych oraz Sekretarza Klubu.
4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie.
5. Zarząd może występować do Walnego Zgromadzenia z wnioskami w sprawach Klubu wchodzących w zakres kompetencji tego organu.

§ 22
1. Zarząd kieruje, w tym pośrednio, działalnością Klubu.
2. Zarząd ponadto:
1) sporządza plan pracy oraz kieruje, w tym pośrednio, jego realizacją;
2) uchwala i składa na zwyczajnym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia sprawozdanie z działalności Klubu;
3) decyduje o przyjęciu w poczet członków Klubu;
4) decyduje w sprawie wymierzenia upomnienia pisemnego lub skreślenie z listy członków Klubu;
5) zwołuje posiedzenia Walnego Zgromadzenia, określa ich terminy i porządki obrad oraz zawiadamia o nich członków Klubu;
6) zarządza majątkiem Klubu;
7) uchwala i składa na zwyczajnym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia sprawozdanie finansowe;
8) występuje do Walnego Zgromadzenia z wnioskami w sprawach Klubu wchodzących w zakres kompetencji tego organu;
9) stwierdza ustanie członkostwa w Klubie;
10) stwierdza ustanie członkostwa w Zarządzie;
11) wybiera i odwołuje spośród siebie Prezesa Klubu, Wiceprezesa Klubu ds. Pojazdów Zabytkowych, Wiceprezesa Klubu ds. Sportów Motorowych oraz Sekretarza Klubu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 23

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) ustania członkostwa w Klubie;
2) złożenia pisemnej deklaracji w sprawie zrzeczenia się członkostwa w Zarządzie do Prezesa Klubu;
3) odwołania.
2. Zarząd stwierdza ustanie członkostwa na skutek zdarzeń, o których owa w ust. 1, w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Skutek ustania członkostwa w Zarządzie następuje z chwilą:
1) w przypadku zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 – z chwilą zaistnienia tych zdarzeń;
2) w przypadku zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – z chwilą stwierdzenia ustania członkostwa.
3. W przypadku powstania wakatów w Zarządzie dokonuje się uzupełnienia jego składu w trybie właściwym dla jego wyboru w ciągu 30 dni od dnia powstania wakatu.
4. Kadencja Zarządu ulega skróceniu, jeśli liczba jego członków zmniejszy się do liczby równej albo mniejszej od 50% liczby jego członków. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24

Walne Zgromadzenie decyduje na swym zwyczajnym posiedzeniu o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok poprzedni, na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem nadzoru Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, których wybiera Walne Zgromadzenie. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 21 ust. 4.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz sekretarza.
4. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepis § 23, przy czym osobą, do której składa się rezygnację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 tego paragrafu, jest przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Klubu pod względem zgodności z prawem i Statutem oraz rzetelności, w tym gospodarki finansowej;
2) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia i Zarządu, w tym do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
3) rozpatrywanie odwołań od uchwał, odmawiających przyjęcia w poczet członków Klubu i uchwał, o których mowa w § 14 ust. 1;
4) wyznaczanie członka Komisji Rewizyjnej do reprezentowania Klubu w umowach i sporach pomiędzy Klubem a członkiem Zarządu.

Rozdział VI
Majątek Towarzystwa
§ 27

1. Majątek Klubu pochodzi z:
1) składek członkowskich, w tym wpisowego;
2) darowizn;
3) zapisów;
4) spadków;
5) dotacji;
6) subwencji;
7) ofiarności publicznej;
8) odpłatnej działalności pożytku publicznego;
9) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych;
10) przychodów z działalności gospodarczej;
11) z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.

§ 28

1. Składki członkowskie dzielą się na:
1) składki okresowe;
2) wpisowe.
2. Składki członkowskie ustanawia oraz określa ich wysokość Walne Zgromadzenie, przy czym w przypadku składek członkowskich, o których mowa w ust. 1 pkt 1 określ także częstotliwość ich uiszczania.

§ 29

1. Zarząd zarządza majątkiem Klubu.
2. Zarząd – po zakończeniu roku – składa na zwyczajnym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia sprawozdanie finansowe za ten rok. Walne Zgromadzenie decyduje o zatwierdzeniu sprawozdania.
3. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

Rozdział VIa
Działalność gospodarcza Klubu

§ 30
1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Decyzję w sprawie podjęcia przez Klub działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 31

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. działalność agencji reklamowych- 73.11.Z
b. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B
c. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D
d. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
e. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z
f. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
g. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
h. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z

Rozdział VII
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 32

1. O rozwiązaniu Klubu decyduje Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Klubu – Walne Zgromadzenie decyduje o celu przeznaczenia jego majątku.
3. Likwidację Klubu przeprowadza Zarząd.

§ 33

Oświadczenia woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach zobowiązań majątkowych, składa Prezes Klubu, Wiceprezes Klubu ds. Pojazdów Zabytkowych, Wiceprezes Klubu ds. Sportów Motorowych albo Sekretarz Klubu.

§ 34

Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania jego uchwalenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Serwis używa plików cookie zgodnie z warunkami polityki prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki. Polityka prywatności