Automobilklub Bytowski sfinansuje prawo jazdy

Masz 18-30 lat, mieszkasz w jednej z gmin na Ziemi Bytowskiej i jeszcze nie posiadasz uprawnień do kierowania? Możesz otrzymać opłacony kurs wraz z egzaminem! „Sięgnij po prawko z Automobilklubem Bytowskim”.

To gratka, szczególnie dla młodych ludzi. W konkursie „Sięgnij po prawko z Automobilklubem Bytowskim” można zgarnąć voucher na kurs kategorii B zawierający opłatę egzaminacyjną. – Z doświadczenia zawodowego wiem, że dla niektórych zdobycie prawa jazdy ze względów finansowych jest nieosiągalne. W pierwszej edycji wyłonimy jedną osobę, której pokryjemy koszty kursu i pierwszego egzaminu – mówi pomysłodawczyni Iwona Adamczyk. – Pomysł bardzo nam się spodobał. Nie musiałem długo przekonywać naszych partnerów do jego wsparcia – tłumaczy Grzegorz Rycko, prezes Automobilklubu Bytowskiego.
Konkurs skierowany jest do osób w wieku 18-30 lat, które zamieszkują gminy Bytów, Borzytuchom, Czarną Dąbrówkę, Kołczygłowy, Lipnicę, Parchowo, Studzienice bądź Tuchomie. Zgłaszający nie może być karany czy ubezwłasnowolniony. Warunkiem jet też to, że wcześniej nie posiadał prawka bądź nie ubiegał się o dopuszczenie do egzaminu w kategoriach: AM, A1, A2, B1, B. Stan zdrowia musi pozwalać na kierowanie samochodem o dopuszczalnej masie do 3,5 t. W konkursie nie mogą brać udziału osoby należące do Automobilklubu Bytowskiego oraz ich najbliżej spokrewniona rodzina.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie „Sięgnij po prawko z Automobilklubem Bytowskim”? To bardzo proste. Wystarczy wypełniony wniosek (który od poniedziałku 31.01. dostępny będzie na www.automobilklub.eu) wysłać na adres e-mail: bytow@automobilklub.eu bądź na adres stowarzyszenia: ul. Zielona 5, 77-100 Bytów. Konkurs rozpocznie się z początkiem lutego. Termin nadsyłania wniosków mija 31.03.

Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez specjalnie powołaną trzyosobową komisję składającą się z członków stowarzyszenia. Dodatkowe punkty będą przyznawane za: mieszkanie na obszarze wiejskim (3 pkt.), brak bezpośrednich połączeń komunikacyjnych do najbliższego miasta (3 pkt.), posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (2 pkt.), status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy od co najmniej 12 miesięcy bądź status ucznia szkoły ponadpodstawowej lub studiów dziennych (3 pkt.), korzystanie ze świadczeń pieniężnych lub rzeczowych z ośrodka pomocy społecznej (3 pkt.), deklaracja wolontariatu na rzecz stowarzyszenia na lata 2022-2023 (1-3 pkt.). Maksymalnie uczestnik może uzyskać 17 pkt.

Partnerami akcji są: Szkołą Jazdy LIDER z Rzepnicy i WB TANK Shell z Udorpia. Patronat przejął starosta bytowski Leszek Waszkiewicz.
[źródło: Kurier Bytowski]

REGULAMIN KONKURSU „SIĘGNIJ PO PRAWKO Z AUTOMOBILKLUBEM BYTOWSKIM”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Automobilklub Bytowski w Bytowie, ul. Zielona 5, 77-100 Bytów.

Nabór wniosków konkursowych będzie przeprowadzany w okresie od 1 lutego do 31 marca 2022 r.

Stowarzyszenie Automobilklub Bytowski zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu zakończenia Konkursu bez podania powodu.

W ramach konkursu przewiduje się jedną nagrodę główną. Laureat konkursu otrzyma od Stowarzyszenia Automobilklub Bytowski Voucher na kurs prawa jazdy kat. B i na opłatę egzaminacyjną, do realizacji w 2022 r.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:

 • jest osobą w wieku od 18 do 30 roku życia (w dniu składania wniosku konkursowego).
  zamieszkuje na terenie jednej z gmin powiatu bytowskiego tj. Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie.
 • nie jest osobą karaną.
 • nie jest osobą ubezwłasnowolnioną.
 • nie posiada i nie posiadała prawo jazdy kat. AM, A1, A2, B1, B.
 • nie ubiegała się o dopuszczenie do egzaminu na prawo jazdy kat. AM, A1, A2,B1, B.
 • posiada odpowiedni stan zdrowia pozwalający na kierowanie pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
 • zapoznała się z regulaminem konkursu dostępnym na fanpage Automobilklub Bytowski na Facebook.com lub w siedzibie Stowarzyszenia Automobilklub Bytowski.
 • nie jest członkiem Stowarzyszenia Automobilklub Bytowski.
 • nie jest spokrewniona z członkiem Stowarzyszenia Automobilklub Bytowski, (tj. nie jest małżonkiem, dzieckiem i rodzeństwem).
 • złożyła w terminie kompletny wniosek konkursowy z niezbędnymi załącznikami.

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODA

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest poprawne złożenie wniosku konkursowego (załącznik do Regulaminu) w terminie do 31 marca 2022 r. na adres e-mail: bytow@automobilklub.eu lub na adres siedziby Stowarzyszenia Automobilklub Bytowski ul. Zielona 5, 77-100 Bytów (pod uwagę brana będzie data wpływu do siedziby lub na e-mail – wnioski po terminie nie będą rozpatrywane) i spełnienie łącznie warunków określonych w § 2.
 2. Laureatem Konkursu zostanie Uczestnik Konkursu z najwyższą liczbą punktów. W przypadku tej samej liczby punktów, wygrywa Uczestnik Konkursu, który złożył wniosek konkursowy z datą wcześniejszą.
 3. Każdy wniosek zostanie oceniony pod względem dodatkowych kryteriów (na dzień złożenia wniosku konkursowego):
  a) adres zamieszkania na obszarze wiejskim – 3 pkt.
  b) brak bezpośrednich połączeń komunikacji transportu zbiorowego z miejsca zamieszkania do najbliższej aglomeracji miejskiej – 3 pkt.
  c) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności – 2 pkt.
  d) status osoby bezrobotnej w PUP co najmniej 12 miesięcy lub status ucznia szkoły ponadpodstawowej/studenta studiów dziennych – 3 pkt.
  e) korzystanie ze świadczeń pieniężnych lub rzeczowych otrzymanych z ośrodka pomocy społecznej obecnie i w 2021 r. – 3 pkt.
  f) deklaracja wolontariatu na rzecz Stowarzyszenia Automobilklub Bytowski na lata 2022 – 2023 – od 1 do 3 pkt.
  Łącznie Uczestnik konkursu może uzyskać maksymalnie 17 punktów.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Prezes Stowarzyszenia Automobilklub Bytowski.
 5. Wnioski konkursowe ocenia 3 osobowa komisja wyłoniona przez Prezesa Stowarzyszenia Automobilklub Bytowski.
 6. Zdobywca nagrody – Laureat zostanie powiadomiony o wygranej poprzez e-mail lub telefonicznie w ciągu 14 dni od zakończenia naboru wniosków na Konkurs. Wynik konkursu zostanie zamieszczony na fanpage Automobilklub Bytowski na Facebook.com.
 7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Stowarzyszenie Automobilklub Bytowski w terminie 3 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 8. Za przekazanie nagrody – Vouchera odpowiada Prezes Stowarzyszenia Automobilklub Bytowski.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny, w przypadku wygranej, z wyrażeniem zgody na podejście i ukończenie kursu nauki jazdy kat. B i podejście do egzaminu. Po stronie Laureata jest zgłoszenie się w terminie na kurs i egzamin. W przypadku przerwania kursu nauki jazdy lub nie podejścia do egzaminu, Laureat będzie zobowiązany do zwrotu wartości nagrody konkursowej. O ewentualnym umorzeniu zwrotu decyduje Prezes Stowarzyszenia Automobilklub Bytowski.
 10. Laureat konkursu nie może scedować nagrody na inną osobę. W przypadku rezygnacji z nagrody, Stowarzyszenie Automobilklub Bytowski wybiera kolejnego Uczestnika Konkursu z najwyższą liczbą punktów.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz danych niezbędnych do udziału w Konkursie.
 2. W Konkursie wezmą udział tylko kompletne wnioski konkursowe.
 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prezes Stowarzyszenia Automobilklub Bytowski jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmiany terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmiany specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na fanpage Automobilklubu Bytowskiego na Facebook.com.
 2. Stowarzyszenie Automobilklub Bytowski nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za Uczestnika w trakcie kursu nauki jazdy kat. B i egzaminu.
 3. Szkołę nauki jazdy wskazuje Stowarzyszenie Automobilklub Bytowski. Obowiązkiem Laureata będzie przystąpienie do kursu i podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz poinformowanie Stowarzyszenia Automobilklub Bytowski o wynikach egzaminu. Koszty dojazdu na kurs, egzamin, opłatę za niezbędne badania lekarskie, opłatę za wydanie prawa jazdy, Laureat ponosi we własnym zakresie.
 4. Wnioski Uczestników, którzy nie zostali Laureatem, po 14 dniach od ogłoszenia wyników zostaną komisyjnie zniszczone.

Regulamin

Konkursu Prawo Jazdy

Wniosek

do Konkursu Prawo Jazdy

Serwis używa plików cookie zgodnie z warunkami polityki prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki. Polityka prywatności